willkommen

Witajće na našu internetnu stronu!
(Begrüßung in deutscher Sprache unten)

Wosada swjateje Marije, Kralowny Róžowca je katólska wosada w Radworju blisko města Budyšina. Wjes ma tři cyrkwje (Staru farsku cyrkej, Křižnu cyrkej a nowu farsku cyrkej).

Wosadu tworja serbscy a němscy wěriwi.

Stawizny Radworskeje wosady sahaja wróćo do 13. lětstotka. Wona słuša z tym k najstaršim wosadam Hornjeje Łužicy. W lěće 1221 załoži so Budyski tachantski kapitl. Radworscy wěriwi wopytowachu spočatnje drje Bože słužby w Budyšinje, dokelž so prěnja kapałka w Radworju hakle wokoło lěta 1270 naspomni. Wosada słušeše z 17 dalšimi wosadami Budyskemu tachantstwu a měješe Mišnjanskemu biskopej lětny dawk płaćić.

Najstarši pisomny dokument z Radworskeho farskeho archiwa pochadźa z lěta 1397. W nim skedźbnja so na twar Křižneje cyrkwje a na přepodaće sudniskeho prawa. Budyski radny knjez Sigmund Behr, kiž so jako patron a kolator Radworskeje cyrkwje mjenuje, da w lěće 1397 Křižnu cyrkej natwarić.

Wot njeho dósta Radworski farar na wšě časy wěste prawa a patronat nad Křižnej cyrkwju a herbske prawa na wjes Kamjenej.

Dźensa słušeja do wosady něhdźe 1.800 katólskich křesćanow na 60 wsach a wjesnych dźělach. Wšědnje swjećimy Bože słužby w serbskej rěči, na njedźelach a swjatych dnjach w serbskej a němskej rěči. Filialna cyrkej našeje wosady je z lěta 2005 Boži dom w Zdźěri. Wotydźenju stej tu dwě Božej mši w serbskej rěči. Na njedźelach wotměnja so Bože mšě w serbskej a němskej rěči.

Wutrobnje witajće na internetnu stronu našeje wosady!

Die Pfarrgemeinde Maria Rosenkranzkönigin, obersorbisch Wosada Marije, Kralowny róžowca, ist eine katholische Pfarrgemeinde in Radibor bei Bautzen. Der Ort Radibor hat drei katholische Kirchen (Alte Pfarrkirche, Kreuzkirche und neue Pfarrkirche).

Die Pfarrgemeinde besteht aus sorbischsprachigen und deutschsprachigen Gläubigen.

Die Geschichte der Radiborer Pfarrgemeinde reicht bis in das 13. Jh. zurück. Sie gehört somit zu den ältesten Kirchgemeinden in der Oberlausitz. Im Jahre 1221 wurde das Bautzener Domkapitel gegründet. Die Radiborer Christen besuchten wohl anfangs die Gottesdienste in Bautzen, da die erste Kapelle in Radibor erst um 1270 erwähnt wird. Diese Pfarrgemeinde und 17 weitere gehörten dem Bautzener Domstift an und mussten so dem Meißner Bischof jährlich Tribut zahlen.

Das älteste Schriftdokument im Radiborer Kirchenarchiv stammt aus dem Jahre 1397. In ihm wird auf den Bau der Kreuzkirche und auf das Vermächtnis des Richterrechts hingewiesen. Der Bautzner Ratsherr Sigmund Behr, der sich Patron und Kollator der Radiborer Kirche nannte, ließ im Jahre 1397 die Kreuzkirche erbauen. Von ihm erhielt der Radiborer Pfarrer für alle Zeiten bestimmte Rechte und das Patronat über die Kreuzkirche sowie die Erbrechte über das Dorf Camina.

Heute gehören zur Pfarrgemeinde etwa 1.800 Katholiken in 60 Dörfern und Ortsteilen. Täglich werden Gottesdienste in sorbischer Sprache gefeiert, an Sonntagen jeweils in sorbischer und in deutscher Sprache. Eine Filialkirche hat die Pfarrgemeinde seit 2005 in Sdier. Wöchentlich werden auch hier zwei Gottesdienste in sorbischer Sprache gefeiert. An den Sonntagen jeweils im Wechsel in Sorbisch und Deutsch.